Hyrespolicy Ormvråken

Ormvråken erbjuder ett tryggt, prisvärt och miljövänligt boende. Att teckna ett hyresavtal är att ingå en viktig affärsförbindelse med vissa rättigheter och skyldigheter. Vårt mål är att alla hyresgäster ska känna trivsel och trygghet i sitt boende hos Ormvråken.

 

Envar som uppfyller Ormvråken hyrespolicy kan teckna hyresavtal och bli hyresgäst hos Ormvråken.

 

Hyrespolicyn innebär att:

 • Den blivande hyresgästen ska ha fyllt 18 år vid hyresavtalets upprättande
 • Den blivande hyresgästen ska kunna betala hyran för den sökta lägenheten. Om kraven på godtagbar inkomst inte uppfylls kan man ändå bli hyresgäst hos Ormvråken
 • Alla eventuella skulder till Ormvråken och andra hyresvärdar måste vara reglerade.
 • Om den blivande hyresgästen har flera eller större betalningsanmärkningar eller andra skulder som kan påverka förmågan att betala hyran, görs en bedömning utifrån det enskilda fallet.
 • Tidigare boenden ska vara störningsfria.
 • Det skall finnas en gällande hemförsäkring.
 • Vid publicering av lägenheter på hemsidan anges i vissa fall önskad målgrupp som trapphus/fastighet/område är lämplig för. Målgrupperna är ungdom, barnfamilj, vuxna utan barn och senior 55+.

 

Förtur befintliga hyresgäster:

Utifrån bestämda kriterier kan förtur ges till befintliga hyresgäster, i första hand inom samma område där man bor idag.

 

Kriterierna är:

 • Tillgänglighetsbehov, t ex behov av hiss/bottenvåning.
 • Dödsfall, behov av mindre lägenhet.
 • Dödsfall, behov av mindre lägenhet.

 

Förtur nya hyresgäster:

Då ett företag, som är under etablering eller expansion till fördel för Köpings, Kungsörs utveckling, är i behov av rekrytering från annan ort kan den nyanställde erhålla förtur. Detta avser bostadssökande som inte bor inom pendlingsavstånd från Köping, Kungsör och erhållit en tillsvidareanställning eller minst 12-månaders visstidsanställning.

 

Direktbyte

Direktbyten till andra upplåtelseformer än hyresrätt godkänns inte.

 

Omflyttning

Hyresgäster som bott kortare tid än 12 månader prioriteras inte för omflyttning (gäller inte förturer).

Vi förbehåller oss rätten att välja hyresgäst.

Före ett erbjudande om lägenhet kommer kreditupplysning att tas om sökandes ekonomiska
förhållanden inte är kända.


Referenser ska vid anmodan kunna uppvisas, i första hand från tidigare hyresvärd och/eller
arbetsgivare.

 

Riktlinjer för begränsning av antal boende per lägenhet

För att förhindra osunda boendeförhållanden, både för er som bor trångt men även för kringboende som påverkas, har Ormvråken infört riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma
bostad.


Vi utgår från följande normer vid uthyrning

 

Boende per lägenhet:

 • 1  rok, 26 m²: max 2 personer
 • 2  rok, 52 m²: max 3 personer
 • 3  rok, 78 m²: max 4 personer
 • 3,5 rok, 72 m²: max 4 personer
 • 4  rok, 79 m²: max 5 personer

Antalet personer avser vuxna och barn.

 

Undantag kan dock göras:

Vid lägenheter med stor yta i förhållande till antalet rum
Vid mycket stora lägenheter får en bedömning ske från fall till fall
 

Kunna betala hyran

Att kunna betala hela den avtalade hyran i rätt tid är mycket viktigt då man hyr en bostad. Den bostadssökande måste visa att han/hon kan betala hyran för bostad och i förekommande fall bilplats, tillval, lokal eller förråd i enlighet med lagar och avtal. Det är Konsumentverkets beräkningar av ”skäliga levnadskostnader” som utgör norm för bedömningen.

Betalningsförmågan ska kunna styrkas med uppgifter om lön från anställning (minst sex månader framåt) eller inkomst från pension, livränta, sjukbidrag, a-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning. Socialbidrag kan godkännas efter att godkännande erhållits från Sociala förvaltningen i Köping. Egna bankmedel och andra kapitaltillgångar kan godkännas. Är man egen företagare gäller föregående års bokslut samt senast reviderade delårsbokslut. Som inkomst räknas för studerande även studiebidrag, studielån och bostadsbidrag.

 

Ordnad ekonomi

Skulder till hyresvärd

För att kunna teckna hyresavtal får kunden inte ha några skulder hos Ormvråken eller andra hyresvärdar.

 

Betalningsanmärkningar och övriga skulder

Om den blivande hyresgästen har flera eller större betalningsanmärkningar eller andra skulder än hyresskulder, görs en bedömning om anmärkningen/skulden kan påverka förmågan att betala hyran.

 

Tidigare hyresinbetalningar

Den blivande hyresgästen måste ha skött tidigare hyresinbetalningar till Ormvråken eller till andra hyresvärdar.

 

Störningsfritt boende

Den blivande hyresgästen får inte ha störningsanmärkningar från tidigare boende eller ha misskött tidigare lägenheter hos Ormvråken eller andra hyresvärdar.

 

Referenser

Referens ska vid anmodan kunna uppvisas, i första hand från tidigare hyresvärd och/eller arbetsgivare.

 

Prövning

Har hyresgäst blivit avhyst på grund av bristande hyresbetalning och/eller störande beteende kan ny prövning ske efter tre år.

 

Borgen

Borgen kan i undantagsfall användas när tveksamheter finns gällande betalningsförmåga. Skulder till Ormvråken ska alltid vara reglerade. Ormvråken gör sedvanliga kreditupplysningar på borgensmän.

Mellanrum